Porodní asistence

"Porodní asistentka by měla mít měkké, dovedné ruce, vidoucí oči a láskyplné srdce, protože svým věděním, srdcem a rukama může udělat svět pro ženy a jejich děti bezpečným a lepším místem ... "

Nejnovější trendy oboru reagují na fakt, že těhotenství, porod, šestinedělí a kojení jsou primárně přirozené procesy. Přirozenou povahu těchto procesů je třeba chránit a podporovat. Základním cílem porodnictví a porodní asistence je tedy zdraví, prospěch a pozitivní zkušenost matky a dítěte.

Cílem tříletého bakalářského studijního programu je získat ucelenou teoretickou a praktickou kvalifikaci potřebnou pro naplnění této vize a pro uplatnění absolventky v praxi oboru porodní asistence. Studium oboru je zaměřeno na nabytí dovednosti samostatné péče o ženu s fyziologickým těhotenstvím, porodem a šestinedělím a o fyziologického novorozence; následně na schopnost včas odhalit a řešit vzniklé patologie ve spolupráci s lékařem. Vzdělávací cíle kladou důraz také na efektivní komunikaci s klientkou a její rodinou, na týmovou spolupráci v případě zjištěných poruch zdraví či patologií, na dodržování etických zásad, na postupy různých stupňů prevence, se zvláštním zřetelem na primární prevenci a edukaci ženy a její rodiny ve všech fázích jejího života v oblasti zejména reprodukčního zdraví. Velká pozornost je věnována naplnění cílů praktické přípravy pro regulované povolání porodní asistentky.

Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby závěrečné práce a teoretických předmětů: Behaviorální vědy a Porodní asistence, která se skládá z Porodnictví, gynekologie a Neonatologie.

Kvalifikační studijní program má široký systémový základ ve specificky oborových, obecných medicínských i klinických disciplínách a je sestaven v souladu s platnou legislativou národní a evropskou i s Definicí porodní asistentky podle Mezinárodní organizace porodních asistentek (ICM) tak, aby absolventkám umožnil získat oprávnění pro samostatný, nezávislý a plně zodpovědný výkon povolání porodní asistentky na různých úsecích systému zdravotnické péče o ženu a novorozence. Umožňuje současně i tzv. euro-registraci a získávání licence k výkonu povolání v zemích EU.

V průběhu studia budete mít možnost zahraničních studijních či pracovních stáží v rámci programu Erasmus+.

O své zkušenosti a cenné informace k pobytu v zahraničí se s potenciálními budoucími zájemci rozhodly sdílet prostřednictvím zpracovaných prezentací absolventky studijního pobytu:

Pravidla pro veřejnou prezentaci a komunikaci studentek a studentů absolvujících praxi na GPK FN Brno.

PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.

Garantka studijního programu a Koordinátorka studijního programu

telefon: 549 49 5390
e‑mail:

„Porodní asistentka byla historicky vnímána jako moudrá a zkušená žena…“.

Vzdělání získala na Masarykově Univerzitě v Brně a na Univerzitě Palackého v Olomouci. Původně pracovala jako porodní asistentka - specialistka na porodním sále. Nyní v rámci své pedagogické práce připravuje spolu s dalšími kolegyněmi a kolegy studentky do klinické praxe v oboru. Součástí pedagogické práce je také činnost vědecko-výzkumná. Cítí se být porodní bábou srdcem i duší. Je matkou dvou dcer, také proto jí leží na srdci blaho žen a jejich dětí. Podporuje návrat k „normalitě“, kdy jsou vhodnou péčí udržovány přirozené cykly ženského organismu a tím také zdraví žen i jejich budoucích a současných dětí. Součástí její práce je poradenství v oblasti reprodukčního zdraví, zejména pak přípravy na rodičovství (těhotenství, porod, šestinedělí), ve kterém uplatňuje jak medicínské znalosti a preventivní postupy, tak i postupy integrativní, šetrné k matce i dítěti, zahrnující nejenom somatický, ale také psycho-socio-spirituální aspekt osobnosti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info