Intenzivní péče

Absolvováním studijního programu Intenzivní péče se absolvent stane vysoce kvalifikovaným odborníkem, oprávněným k provádění specializovaných činností sestry pro intenzivní péči. Studium je určeno absolventům studijního oboru Všeobecná sestra i všeobecným sestrám, které již pracují nebo budou pracovat na anesteziologicko-resuscitačních odděleních, jednotkách intenzivní péče, dialyzačních střediscích nebo urgentních příjmech.

Teoretická výuka probíhá formou přednášek, seminářů, která je zajišťována odborníky z daných klinických oborů. Přednášky a semináře jsou koncipovány tak, aby poskytly teoretické poznatky z jednotlivých klinických oborů. Na přednášky navazují další semináře a cvičení, kde prostřednictvím moderních výukových strategií využijete teoretické poznatky a aplikujete je do praxe.

Jednotlivé dovednosti budete trénovat v odborných učebnách na výcvikových trenažerech, simulátorech a modelech. V průběhu odborné ošetřovatelské praxe máte možnost pod přímým vedením lékařů nebo sester se specializací v oboru Intenzivní péče aplikovat znalosti do praxe.

Délka studia je dvouletá a ukončená titulem magistr. Výuka probíhá blokově, střídáním deseti týdnů teoretické výuky (v posledním semestru sedm týdnů) s odbornou praxí. V průběhu studia máte možnost absolvovat stáž v zahraničí v rámci programu Erasmus+. Také se můžete zapojit do vědecko-výzkumné činnosti v oboru ošetřovatelství.

Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby závěrečné práce a zkoušky z teoretických předmětů - Intenzivní ošetřovatelská péče v interních oborech plus identifikace EKG křivek, Intenzivní ošetřovatelská péče v chirurgických oborech a Ošetřovatelská péče v přednemocniční, anesteziologicko-resuscitační a intenzivní medicíně.

Mgr. Jiřina Večeřová

Koordinátorka studijního programu - prezenční forma studia

telefon: 549 49 7627
e‑mail:

Na základě dlouholetých zkušeností se zabývá oborem intenzivní péče. Absolvovala specializační studium a certifikované kurzy v oboru intenzivní péče. Metodicky vede závěrečné práce. Zkušenosti s řízením nestátní neziskové organizace sociálně zdravotnického charakteru. Orientace v sociální problematice. Specializuje se v paliativní a hospicové péči, podílí se na rozvoji mobilní hospicové péče v ČR. Vzdělává odbornou veřejnost v oblasti paliativní péče.

Mgr. Edita Pešáková, DiS.

Koordinátorka studijního programu - kombinovaná forma studia


telefon: 549 49 5653
e‑mail:

Na ÚZV působí jako odborná asistentka. Má mnohaleté zkušenosti nejen s ošetřovatelskou péčí o pacienty v kritickém stavu, ale taktéž s vedením ošetřovatelské praxe u studentů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Zaměřuje se zejména na obor resuscitační a intenzivní medicíny, intenzivní péči v neurologii a na první pomoc.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info