Závěrečné práce

Účelem výuky předmětu Propedeutika bakalářské práce a Diplomového semináře je poskytnout studentům metodickou podporu v průběhu zpracování závěrečných prací a využití získaných dosavadních znalostí z klinických předmětů a předmětů teoretického charakteru (výzkum v ošetřovatelství, management v ošetřovatelství).

Hlavním cílem je tedy umožnit zvládnutí přípravy odborného textu s využitím vhodných vědeckých zdrojů a prokázání schopnosti vědecko-výzkumné činnosti.

Součástí každého vysokoškolsky vzdělaného pracovníka je vědecko-výzkumná činnost odpovídající dané úrovni vzdělávání dle Evropského kvalifikačního rámce.

Cíle výuky předmětů

Uplatnění a prokázání vědomosti nezbytných k realizaci vědecko-výzkumné činnosti, jejichž znalost prokáže v rámci zpracování odborného textu.

Motivace k realizaci vědecko-výzkumné činnosti

  • Prohloubení znalostí a zlepšení orientace v dané problematice
  • Metodická pomoc zkušeného vedoucího/konzultanta
  • Možnost mezioborové spolupráce
  • Možnost prezentovat výsledky své práce na odborných konferencích
  • Možnost prezentovat výsledky své práce v odborných periodicích
  • Zapojení do další vědecko-výzkumné činnosti

PhDr. Petra Búřilová, BBA

Koordinátorka závěrečných prací, Odborná asistentka


telefon: 549 49 7959
e‑mail:

Zabývá se procesy zkvalitňování péče o pacienty ve zdravotnických zařízeních a aplikací nejlepších vědeckých důkazů v klinické praxi. Zaměření a zkušenosti s koordinací akademických a externě iniciovaných klinických hodnocení. V rámci dosavadní profesní praxe absolutorium několika certifikovaných kurzů se zaměřením na kvalitu a management zdravotnických zařízení a projektové řízení.
Metodické vedení závěrečných prací a koordinace Státních závěrečných zkoušek na ÚZV.
Spoluřešitel několika výzkumných projektů. Pedagogická a publikační činnost v oblasti ošetřovatelství, interních oborech a kvality péče.

Členství v odborných společnostech:

  • Česká asociace sester (ČAS)
  • České centrum Evidence-Based Healthcare: Centrum excelence Joanna Briggs Institute
  • České GRADE centrum

Vyučující předmětu Propedeutika bakalářské práce.

PhDr. Simona Saibertová, Ph.D.

Odborná asistentka


telefon: 549 49 6517
e‑mail:

Dlouholetý pedagog v oblasti ošetřovatelství. Zaměření na metodické vedení zpracování závěrečných prací. Vědecko-výzkumná činnost je zaměřena především na problematiku nehojících se ran a kvalitu poskytované péče ve zdravotnictví. Spoluřešitel několika výzkumných projektů.

Vyučující předmětu Diplomový seminář.

Aktuální platné termíny dle harmonogramu

Vložit definitivní název závěrečné práce v ČJ a AJ do IS MUNI  do 31. 1. 2024
Vložení závěrečné práce do archivu IS MUNI včetně anotace/abstract nejpozději 30. 4. 2024 do 24:00 hod.
Převzetí závěrečných prací v IS MUNI (zveřejnění práce) do
Kontrola plagiátorství („vejce vejci“) do
Přihlášení studentů k SZZ prezenční i kombinovaná forma studia od

Další pokyny budou studentům předány v průběhu výuky Propedeutika bakalářské práce a Diplomový seminář.

Termíny Státních závěrečných zkoušek pro akademický rok 2022/2023 budou k dispozici v průběhu jarního semestru.

Důležité dokumenty

Odkaz na šablonu závěrečné práce naleznete zde, další potřebné informace naleznete na webových stránkách Lékařské fakulty zde.

Formulář žádosti o sběr dat v rámci bakalářských a diplomových prací naleznete zde.

Edukační a informační materiály

Níže jsou zveřejněny edukační materiály studentů Ústavu zdravotnických věd, které vznikly v průběhu zpracování závěrečných prací a byly distribuovány v klinické praxi cílovým skupinám.

Publikační výstupy studentů

The Use of Personal Protective Equipment in a Biosafety Level 2 Prospective Observational Study
Hrdinová N, Saibertová S, Pokorná A.
. 0 B
Znalosti a zvyklosti všeobecných sester v prevenci ran v souvislosti se zdravotnickými prostředky v intenzivní péči – dotazníkový průzkum
Kambová V, Pokorná A, Saibertová S.
. 0 B
Vybrané kapitoly z ošetřovatelské péče o seniory
Pokorná A, Juřeníková P, Ďuranová K, Dvořáková B, Houzarová Z, Janíková O, et al.
. 0 B
Očkování proti chřipce z pohledu seniorské populace
Pokorná A, Lacíková J.
. 0 B
Názory mužů na možnosti moderní antikoncepce
Vasmanská S, Pokorná A.
. 0 B
Uplatnění paliativní péče v oblasti intenzivní medicíny
Metznerová M, Zítková M.
. 0 B
Umělá plicní ventilace u novorozenců
Juránková H, Soldánová D.
. 0 B

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info