Historie a současnost

Katedra ošetřovatelství vznikla jako součást Lékařské fakulty Masarykovy univerzity 1. 5. 2005. Od října téhož roku byla přednostkou docentka Miroslava Kyasová až do 31. 7. 2019.

V roce 2019 vzniklo nové pracoviště – Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, které bylo od září 2021 přejmenováno na Ústav zdravotnických věd, pod vedením profesorky Andrey Pokorné. Cílem pracoviště je i nadále připravovat, realizovat a dlouhodobě udržovat studijní programy, které umožňují studentům získávat odborné vzdělání a profesní kvalifikaci k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v souladu s legislativními požadavky a zahraničními kritérii. Absolvování studia umožňuje přípravu k výkonu povolání v různých oblastech systému péče o zdraví populace. Strategickým plánem rozvoje katedry je rozšiřování nabídky studijních programů/oborů a kurzů v pregraduálním a postgraduálním vzdělávání tak, aby byly reflektovány potřeby a požadavky klinické praxe. Nedílnou součástí je činnost vědecko-výzkumná.

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Přednostka Ústavu zdravotnických věd


telefon: 549 49 6601, 778 543 693
e‑mail:

Zabývá se zejména procesy zkvalitňování ošetřovatelské péče, prevencí rizik, jejich identifikací a řešením situací spojených s potenciálním poškozením pacientů i ostatních osob zainteresovaných v procesu poskytování zdravotních služeb. Dlouholetý pedagog v oblasti ošetřovatelství. Hlavní řešitel několika grantových úkolů a projektů. Rozsáhlá publikační činnost v oblasti podpory kvality péče, péče o nehojící se rány a kvality života pacientů.

Členství v odborných společnostech

  • Česká společnost pro léčbu ran (ČSLR) - člen výboru
  • Česká asociace sester (ČAS) - sekce pedagogická, sekce onkologická, pracovní skupina pro kvalitu ošetřovatelské péče
  • European Wound Management Association (EWMA) - člen výboru (EWMA Council)
  • European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) - Evropský poradní panel pro otázky dekubitů - člen výboru (EPUAP Trustee)
  • Institut sociálně zdravotních strategií
  • České centrum Evidence-Based Healthcare: Centrum excelence Joanna Briggs Institute
  • České GRADE centrum – zástupce ředitele

Mgr. Irena Chaloupková

Sekretářka


telefon: 549 49 8518
e‑mail:
Členové týmu Ústavu zdravotnických věd - zleva od první řady: Mgr. Pospíšil, Bc. Krejčí, Mgr. Večeřová, prof. Pokorná, Mgr. Hartmanová, Mgr. Korábová, Mgr. Šestáková,druhá řada zleva: Mgr. Antalová, Dr. Menšíková, Dr. Langaufová, Dr. Buchtová, Mgr. Veselá, Dr. Beharková, Mgr. Pešáková, Mgr. Šnajdrová, Dr. Búřilová, Dr. Saibertová, třetí řada zleva: Mgr. Kůřil, Dr. Macková, p. Rozínková, Mgr. Chaloupková, Dr. Wilhelmová, Mgr. Friessová, Dr. Brímová, Mgr. Navrkalová a Mgr. Soldánová

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info