Studentky představují své studium a praxi na Instagramu

Především na sociální síti Instagram, kde sdílejí studentky své poznatky a dojmy ze studia a praxe porodní asistence u nás. Jelikož se pro nás jako instituce jedná o nový jev, rozhodli jsme se mu věnovat pozornost. Na setkáních jsme se studentkami společně nastavovali komunikační pravidla. Výsledek Vám přinášíme v tomto článku. Věříme, že představení tohoto tématu, postojů, důvodů a motivací jednotlivých stran může být přínosné pro všechny, kteří něco o “studentkách na Instagramu” zaslechli, sami se s tímto tématem jako zaměstnanci potýkají nebo svou komunikační činnost sami zvažují.

7. 9. 2021 Petra Búřilová

Bez popisku

K vyjádření se k tématu jsme tak požádali samotné studentky Michaelu Vaňkovou a Julii Bischofovou, které nyní začínají třetí ročník studia programu Porodní asistence na Lékařské fakultě MU. Za fakultu, na které studují, se k tématu vyjadřuje přednostka Ústavu zdravotnických věd prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. spolu se svými kolegyněmi. Za Gynekologicko-porodnickou kliniku FN Brno, na které studentky absolvují svou praxi, vysvětluje postoj její přednosta doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D. Na závěr jsme zařadili reakce žen, které profily studentek sledují.

Michaela Vaňková, studentka Porodní asistence Lékařské fakulty MU

Na začátku byl můj profil určen především pro studenty zdravotnických oborů a pro uchazeče o studium porodní asistence. Ukazovala jsem studium takové, jaké je – náročné, ale nádherné a smysluplné. Vytvořila jsem si kolem sebe komunitu zdravotníků a budoucích zdravotníků. Když jsem začala chodit na praxe, všimla jsem si, že složení sledujících se pomalu mění. Začalo přibývat těhotných žen, žen, co se snaží o miminko a žen co už děti mají. Aniž bych to plánovala, tak se z mého účtu stal profil, který ženy používají jako přípravu k porodu.

Nemám nijak naplánované, o čem budu dál psát, jaký je můj cíl… Sdílím s lidmi zážitky ze svého studia porodní asistence. Píši o věcech, které mi v té chvíli přijdou podstatné a sledující na ně často reagují svými postřehy a příběhy, což je pro mě skvělá zpětná vazba. Už od začátku jsem si byla vědoma toho, že se pohybuji v citlivém prostředí a musím si dávat pozor na informace, které pustím ven ze světa porodnice. Řídila jsem se především tím, abych nepsala nic, co by mně samotné nebylo příjemné, aby někdo psal o mé osobě. Zároveň jsem si dávala pozor, aby se žádná osoba nemohla v mých příspěvcích identifikovat. Ze začátku bylo těžké odhadnout, kde je ta správná hranice. Myslím si, že nyní už dokážu poměrně dobře vybalancovat, co je a není vhodné.

Psaní informací z porodnice na Instagram vyvolalo ve všech směrech spoustu emocí – jak pozitivních, tak i negativních. Ze strany rodiček se setkávám s nadšením a podporou. Ženy mají menší strach zeptat se na otázky studentky, která sama neví zdaleka všechno. Zároveň mají informace z první ruky od někoho, kdo vše vidí s odstupem – na rozdíl od recenzí porodnic od samotných rodiček, kde je celý porod více či méně citově zabarvený. Pro mě samotnou je porodnictví nové, a i díky tomu jsem s rodičkami tak trochu na jedné vlně :). Ze strany personálu nemocnice vnímám obavy o udržení určité hranice při sdílení na sociálních sítích. To naprosto chápu a snažím se respektovat lékařské tajemství a soukromí všech rodiček, dětí i zaměstnanců GPK. Pokud by byl problém s jakoukoliv informací či fotkou, budu za zpětnou vazbu personálu porodnice opravdu ráda. Vedení GPK FN Brno nás podporuje a já si toho velmi vážím – věřím tomu, že ne v každé porodnici by tomu tak bylo. Mé velké díky patří především paní doktorce Kameníkové, která se nás “ujala” a pomohla nám nastavit si vhodné mantinely.  

I u nás na ústavu většina studentů i vyučujících ví, že s Julií prezentujeme náš obor na Instagramu. Myslím si, že ze strany vyučujících byla stejná obava jako ze strany personálu – nepřekračovat hranice a nikoho nepoškodit. Zároveň nás ale podporují v naší osvětě o tom, kdo je porodní asistentka a vím, že se můžu kdykoliv obrátit na naši vyučující paní doktorku Wilhelmovou a zkonzultovat s ní cokoliv, čím si nejsem jistá a za to jsem velmi vděčná. Ze strany mých spolužaček cítím velkou podporu a jsem za to vděčná.

Julie Bischofová, studentka Porodní asistence, Lékařská fakulta MU

Když jsem zjistila, že jsem přijata na obor porodní asistence, začala jsem si dohledávat podrobnější informace o studiu a práci porodní asistentky. Hledala jsem i na Instagramu, kde v té době bylo spousta medických profilů, které popisovaly studium všeobecného lékařství, ale porodní asistentka žádná, i to byl jeden z důvodů, proč jsem se nakonec rozhodla svůj profil založit. Hlavní myšlenkou mého účtu na Instagramu je přiblížení studia a povolání porodní asistentky. Mnoho lidí i v mém okolí vůbec netušilo, kdo je porodní asistentka a co vlastně dělá.

Od začátku se řídím pravidlem lékařského tajemství, vždy jsem si dávala pozor, abych informace uváděla citlivě a nikoho nepoškodila. Avšak neříkám, že jsem nikdy neudělala chybu, musela jsem se i v tomto prostředí naučit chodit. S množstvím lidí, kteří nás na sociálních sítích sledují, samozřejmě roste i zodpovědnost, které jsem si vědoma a nerada bych uváděla nepravdivé či zavádějící informace. Fotky žen a dětí vždy zveřejňuji pouze se souhlasem. Pokud si něčím nejsem jistá radím se s našimi vyučujícími či zkušenými porodními asistentkami.

Ze strany žen/rodiček jsem se vždy setkala s pozitivní zpětnou vazbou. Ženy nejvíce oceňují srozumitelně podané informace o těhotenství, porodu, šestinedělí a o fungování porodnice. Je pro ně pak lépe představitelné, a to zejména pro prvorodičky, do čeho jdou. Znají přibližně prostředí porodnice, ví, jak některé věci chodí a díky tomu nejdou do úplně neznámého prostředí. Reakce ze strany zaměstnanců byly ze začátku rozporuplné, což vlastně chápu, jelikož je to něco nového, s čím se většina z nich ještě nesetkala. Od začátku jsme s Míšou měly podporu paní doktorce Kameníkové, které si osobně nesmírně vážím. V mnohém nám pomohla a za to jí patří velký dík. Nebýt jí, možná by už ani jedna z nás Instagram neměla. Podporu máme i ze strany fakulty a vedení GPK FN Brno, čehož si moc vážím. Společně jsme dali dohromady i pravidla, která upravují činnost studentů na sociálních sítích. Věřím, že i díky nim bude pro naše následovníky i personál nemocnice další spolupráce jednodušší.

Doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D., přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno a LF MU

Pro nás na Gynekologicko-porodnické klinice FN Brno se jedná o jev, se kterým se všichni setkáváme poprvé. O komunikaci studentek na sociálních sítích jsme se dozvěděli od našich rodiček, které studentky sledují i si je někdy přejí jako doprovázející osoby k porodu. Z tohoto nového fenoménu jsme byli nejprve zaskočeni a vlastně jsme jej asi nechápali. Začali jsme tedy sami studentky na sítích sledovat, bavili jsme se s rodičkami a následně se se studentkami za vedení kliniky sešli.

Hlavní přínos této otevřené a upřímné komunikace vnímáme pro rodiny, které k nám přicházejí. Možná právě to, že se studentky setkávají s našim oborem a tématy poprvé, jim umožňuje se v komunikaci dobře přiblížit situaci rodin, které se na porod u nás chystají. Jako doprovod k porodu u nás vítáme každého, kdo je ženě podporou a umožní jí cítit se v tomto výjimečném okamžiku co nejlépe. Studentky také mohou s rodinou trávit více času, než kolik je někdy možné pro naše zaměstnance. Pomáhají našim porodním asistentkám a samy si tak rozšiřují praxi a své zkušenosti.

Jsme si ale vědomi toho, že se pohybujeme ve zdravotnickém prostředí, které je ze své podstaty velmi citlivé ke zveřejňování informací, fotografií nebo léčebných postupů. U Míši Vaňkové a Julie Bischofové vnímáme, že se své činnosti zhostily se zodpovědností, která k tomu patří.

Společně s nimi jsme následně sepsali pravidla pro další studující, kteří k nám přicházejí na praxi a chtěli by jít v jejich stopách. V těchto pravidlech apelujeme na velkou obezřetnost při zveřejňování informací s ohledem na soukromí, důstojnost a osobní integritu našich pacientek a také zaměstnanců. Například studující musí informovat konkrétní osoby před zahájením své komunikační činnosti, z komunikace musí být jasné, že se jedná o studující nebo je potřeba mít doložitelný důkaz o umožnění zveřejnění osoby. Nastavili jsme si také mechanismy, kterými se snažíme předejít případným rizikům nebo nedorozuměním.

Ústav zdravotnických věd LF MU: přednostka prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., garantka studijního programu Porodní asistence PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D. a odborná asistentka Mgr. Lenka Veselá

Sociální sítě jsou velkým fenoménem dnešní doby. Nicméně pro nás všechny bylo novinkou, která na všech úrovních vzbudila různorodé emoce, že naše studentky (rozuměj studentky Porodní asistence) začaly být v tomto směru velmi aktivní a sdílejí zážitky a zkušenosti ze své cesty studiem k profesi porodní asistentky na Instagramu.

Studentky jsou od počátku studia na fakultě vedeny k samostatnosti, kritickému myšlení, osobní aktivitě i k převzetí odpovědnosti za ni a také obhajobě potřeb žen. V rámci studia mají možnost neomezených konzultací s vyučujícími. Přemýšlely jsme, jak jejich inovativní počin uchopit a nezničit a současně jak s ním naložit, aby posloužil pro „dobro“ všech zúčastněných - studentek, žen, poskytovatele zdravotních služeb, zdravotnického zařízení i vzdělávací instituce.

Dospěly jsme k závěru, že jedinou možnou cestou k výše uvedenému cíli je dialog a spolupráce všech zúčastněných, určení pravidel a podpora studentské aktivity. Sledující ženy ve studentkách nevidí pouze Julii nebo Míšu, ale zároveň je vnímají jako studentky Ústavu zdravotnických věd na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity, které svou praxi vykonávají na Gynekologicko-porodnické klinice ve FN Brno. Jsou pro ně nejen „záchytným bodem“ a zdrojem cenných informací, ale sledující ženy si je identifikují právě s uvedenými institucemi. Na ústavu také proto oceňujeme, že studentky více přibližují svou profesi široké laické veřejnosti, čímž šíří potřebnou osvětu a ovlivňují postoje sledujících žen směrem k podpoře normality reprodukčních procesů u žen.

Vnímáme silně, že svou aktivitou jdou studentky svým způsobem „s kůží na trh“, což vyžaduje z jejich strany velkou osobní odvahu. Na druhou stranu určitým způsobem současně vyvolávají zpětnou vazbu pro všechny zúčastněné. Tato zatím ne zcela doceněná zpětná vazba, zdá se, může být významným impulzem ke změně probíhajících procesů a mohla by pomoci k dalšímu posunu směrem ke „zlidštění“ poskytované péče a přiblížení se potřebám těhotných a rodících žen v našem porodnictví obecně. Počin našich studentek vyvolal dominový efekt u studentek dalších fakult, které jejich aktivitu přebírají a šíří do dalších regionů.

Jako zástupci vzdělávající instituce za studijní program Porodní asistence jejich osobní nasazení oceňujeme, a současně si velmi ceníme vstřícnosti a spolupráce vedení GPK s ústavem i se všemi dalšími zúčastněnými stranami. Věříme, že všeobecná diskuze, která na dané téma proběhla, určení pravidel pro zveřejňování příspěvků na sociálních sítích, zejména ve smyslu dodržení lékařského tajemství a osobního souhlasu žen i dalších zainteresovaných se zveřejněním údajů a fotografií a také vzájemný respekt a kontinuální dialog všech zúčastněných stran povede ke společnému cíli. Tím je, aby se ženy v komunikaci se zdravotníky cítily bezpečně a respektovány a odcházely s pozitivní těhotenskou a porodní zkušeností.

Z pozice akademických pracovníků a pedagogů deklarujeme, že studentky budou podporovány v aktivní činnosti v rámci tzv. třetí role fakulty (společenské role) s respektem ke všem legislativním opatřením, smluvním vztahům a dohodám mezi LF MU Ústavem zdravotnických věd a Gynekologicko-porodnickou klinikou, kde realizují praktickou výuku. Zároveň si dovolujeme upozornit, že Instagramový profil a mediální prezentace obou studentek nebyly a nejsou oficiálními vyjádřeními fakulty.

Jaké reakce dostávají studentky na svou činnost od žen, které je sledují?

A.O.: Každý příspěvek o tom, jak to "u vás" v porodnici chodí, je pro mě velmi přínosný a mám díky ní pocit, že to tam znám a nemusím se bát neznáma a cizího prostředí :) navíc vidím, že tam pracují takoví milí a sympatičtí lidé jako je Míša, což mi dodává klid a víru v to, že se nemusím porodu a následného pobytu v nemocnici tolik bát :) Také jsem se díky ní dozvěděla o paní doktorce Kameníkové, u které jsem minulý týden absolvovala předporodní kurz. Díky tomu co, Míša dělá a prezentuje na svém profilu, mám pocit, že budu rodit na místě, které je mi známé.

L.S.: Na Míšin profil jsem narazila už někdy na začátku těhotenství a je pro mě neocenitelným zdrojem informací. Rozhodovala jsem se, jestli rodit na Obilňáku, nebo někde jinde a Míša přidala rozhodující body pro Obilňák. Samozřejmě jsem si hledala i recenze, ale Míšin pohled z druhé strany mi dal hrozně moc. Je to pro mě jako prvorodičku uklidňující, když ukazuje, jak to konkrétně v této porodnici funguje a vypadá, mám potom pocit, že vím, do čeho jdu. Takže pro mě jako Brňačku, jsou důležité informace o konkrétní porodnici, ale moc jsem se dozvěděla i z Míšiných příspěvků o těhotenství a porodu obecně. Je vidět, že Míšu práce baví, dělá to srdcem a bude skvělá porodní asistentka. Přesně takové lidi zdravotnictví potřebuje. Už se mi to blíží, termín mám příští týden, ale i díky Míše a tomu, co dělá, se nestresuju a na porod se těším.

I.K.: Díky Vašemu profilu jsem si rozšířila okruh informací o těhotenství, porodu a šestinedělí. Vše je hezky přehledně, citlivě a pochopitelně popsáno. To vše je pro mě jako prvorodičku uklidňující. Také díky tomuto profilu uvažuji o tom, že si pustím studentku k porodu. (reakce na profil Julie B.)

M.P.: Hlavně uklidnění, spoustu užitečných informací. Informací je všude kolem spousta, jen je velmi těžké si z nich vybrat ty správné. Když to dělá někdo, kdo problematice rozumí, a ještě je vše napsané ve srozumitelné formě, má to opravdu neocenitelnou hodnotu. Několikrát jsem s Vámi řešila individuální dotazy nebo se potřebovala vypsat, vždy mi to hrozně pomohlo. (reakce na profil Julie B.)

J.M.: Díky profilu se cítím více sebejistá a připravená na porod i hospitalizaci v nemocnici, vím, do čeho jdu, jak přibližně vypadá prostředí porodnice, co mohu čekat a že se nemusím bát. Spousta užitečných informací, které mě uklidnily. Velká ochota konzultovat obavy a dotazy, což mi vždy moc pomohlo. (reakce na profil Julie B.)

Pravidla pro veřejnou prezentaci a komunikaci studentek a studentů absolvujících praxi na GPK FN Brno.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info