Dotazník o praxi založené na důkazech - EBPQ

2. 12. 2021 Petra Búřilová

Bez popisku

Dotazník obsahuje 30 otázek, jejichž zodpovězení bude trvat přibližně 13 minut (většina otázek je uzavřených, s využitím Likertovy škály pro označení odpovědi). Výstupem projektu je zjistit povědomí o praxi založené na důkazech a jejím využívání zdravotnickými pracovníky v České republice. Tato studie je významná a výjimečná, protože cílí na celonárodní populaci zdravotnických pracovníků bez ohledu na jejich pracovní zařazení - lékařské i nelékařské zdravotnické pracovníky.


Účast
Podmínky účasti: Dobrovolně se může zúčastnit každý zdravotnický pracovník. Zúčastnění dobrovolníci musí být starší 18 let.
Výhody: Za vyplnění dotazníku respondentovi nenáleží finanční ani jiná odměna. Účast v této multicentrické studii poskytne vědecké důkazy a informace pro tvůrce politik na národní úrovni.
Rizika: Nejsou očekávány žádné fyzické či psychické vedlejší účinky, ani nehrozí žádné riziko plynoucí z účasti v dotazníkovém průzkumu.


Etické schválení
Tento projekt schválila Etická komise Lékařské fakulty Masarykovy univerzity - referenční číslo 12/2020

Ochrana dat
Správcem získaných dat je Masarykova univerzita (MUNI) a data budou použita univerzitou výhradně pro účely výzkumu v oblasti veřejného zdraví. Data nebudou zpřístupněna ani použita jinými institucemi ani nebudou využita pro jiné účely. Získaná data budou zpracována a analyzována po dobu trvání projektu (přibližně jeden rok). Po dokončení projektu budou získaná data zašifrována a bezpečně uložena prostřednictvím univerzity v rámci opatření k zajištění integrity výzkumu.

Kontakt
Máte-li dotazy týkající se studie, kontaktujte nás: Dr. Abanoub RIAD, DDS, abanoub.riad@med.muni.cz; PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D. klugar@med.muni.cz; prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. apokorna@med.muni.cz
Korespondenční adresa: Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta Pavilon A5 – Kamenice 753/5, 625 00 Brno, Česká republika. Tel: 549 49 3312.Prof. PhDr. Andrea Pokorná. Ph.D, Oddělení hodnocení kvality péče, ÚZIS ČR, andrea.pokorna@uzis.cz

Účastí ve studii pomůžete nezávislému vědeckému výzkumu v hodnocení povědomí o praxi založené na důkazech - Evidence Best Practice u zdravotnických pracovníků v České republice.

Dotazník je zcela anonymní a v žádném případě nemůže dojít ke zveřejnění toho, jak jste odpovídal/la na konkrétní dotaz. Sesbíraná data zůstanou ve správě Masarykovy univerzity a budou využívána pouze pro účely výzkumu v oblasti veřejného zdraví. K datům nebude mít přístup nikdo mimo výzkumný tým. Data nebudou předána třetím stranám a nebudou využita k jiným účelům. Výzkumný tým bude data statisticky zpracovávat a po statistickém zpracování (nejpozději do tří let) budou data zašifrována a bezpečně uložena na úložištích Masarykovy univerzity.

Dotazník naleznete na tomto odkazuhttps://muni.cz/go/EBPQ_CZ

S úctou Andrea Pokorná


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info